OSMANİYE
TİCARET BORSASI
5
Haber Arşivi
BORSA
DOLAR
EURO
EURO/USD

2022 Faaliyet Raporu

2023-2024 ÜRETİM SEZONU SOFRALIK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ ULUSAL RESMİ TESPİT HEYETİ RAPORU


BEYANNAME DOĞRULMA

YER FISTIĞI KABUKLU

25 Temmuz 2024 Perşembe - CHICAGO VADELİ İŞLEM BORSASI

MISIR - CORN
164.10 $
EYLÜL/2024
BUĞDAY - WHEAT
200.00 $
EYLÜL/2024
SOYA FASULYESİ - SOYBEANS
389.50 $
EYLÜL/2024
SOYA YAĞI - SOYBEANS OIL
966.50 $
EYLÜL/2024

Not: Fiyatlara, kara, deniz, nakliye bedelleri ile yükleme-boşaltma bedelleri ilave edilecektir.
Kaynak - http://www.cbort.com


Türib Kayıt Evrakları

TÜRİB üyeliği için istenen evraklar.

Firma yetkilileri tarafından eksiksiz doldurulan evrakların Borsamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Başarı Hikayeleri


Başarı
Hikayeleri
TEPAV

18 Temmuz 2024 Perşembe

TEPAV

Tarım Piyasaları Bülteni Sayı :66

10 Haziran 2024 Pazartesi

Tarım Piyasaları Bülteni Sayı :66


Fiyat Bültenleri

Fiyat Bültenleri

Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Borsa Bültenleri

e-Bülten

E-Bülten

Ocak - Nisan - Mayıs
2023

Borsa Tanıtım Filmi

Borsa Tanıtım Filmi

Borsamız ve Osmaniyemizin kurumsal tanıtım filmi

Faaliyet Raporu

Fıstıkçılık Sektörü

Osmaniye Yer Fıstığı Tanıtım Filmi


T.M.O Fiyatları

T.M.O Fiyatları

İhaleler, Piyasa Göstergeleri, Günlük Bülten, Etkinlik Takvimi

Pamuk Fiyatları

Pamuk Fiyatları

Cotton Expert
Türkiye için pamuk zamanı.

Chicago Borsası

Chicago Borsası

Corn, Wheat, Soybeans, Soybeans Oil

Dünya Hububat Bülteni

Dünya Hububat Bülteni

Mısır, Buğday, Soya
25 Temmuz 2024 PerşembeTOBB İştirakler ve HizmetlerOsmaniye Tanıtım Filmi

Akdenizin parlayan güneşi

Çekte Riske Son

Artık kare kodlu çek var

Ürün Fiyat Grafikleri

Yer Fıstığı Kabuklu

UMEM Beceri'10

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme


KVKK Aydınlatma Metni

TANIMLAR

İşbu aydınlatma metninde geçen; Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, Osmaniye Ticaret Borsası: Rızaiye Mah. 10065 Sokak No:41 Merkez/OSMANİYE adresinde mukim kamu tüzel kişiliğe haiz Osmaniye Ticaret Borsasını, Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. VERİ SORUMLUSU KVKK uyarınca muhatap, esnaf, ticaret siciline kayıtlı gerçek veya tüzel kişiliğe haiz işletmeler, üye, bursiyer, üretici, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, kurum çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen kamu tüzel kişiliğe haiz Osmaniye Ticaret Borsası tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında tarafımıza bildirmiş olduğunuz veya Borsamız tarafından çeşitli kanallarla temin edilmiş olan kişisel bilgilerinizin/verilerinizin, aşağıda açıklanan amaçlar ve kapsam doğrultusunda kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, yasal mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecek olduğunu hatırlatarak, işbu aydınlatma formu ile kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınızı aydınlatmak ve bilgilendirmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEP VE AMAÇLARI

KVKK’nın 4., 5. ve 6. Maddeleri, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile diğer yasal mevzuat kapsamında ve doğrultusunda kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde Osmaniye Ticaret Borsasının aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir. Borsamızca verilmekte olan her türlü hizmetin gerçekleştirilmesi ve bunlardan faydalanılabilmesi, Borsamız üyeleri, üreticilerimiz, tedarikçilerimiz ve üye olmayan firmaların bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi, Talep ettiğiniz veya edeceğiniz tarife ve hizmetlere ilişkin olarak tarafınızla iletişim kurulabilmesi, Borsamızca yapılmakta olan yayınlar, raporlama, mali veri, sigorta, vergi hesaplamaları, Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı E-Beyanname hesaplamaları, Burs / Staj / İş Başvuru Formları, Web Sitesi İletişim ve bilgi güncelleme formları, Eğitim, seminer, panel katılım formları, SGK Başkanlığı’na bağlı E-Bildirge hesaplamaları ve tespiti gibi amaçlarla kullanılması, Borsamızca 5174 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilebilmesi, Elektronik veya basılı ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, Yasal mevzuat kapsamında sair kamu otoritelerince öngörülen veya talep olunan bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınızca talep edilen ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, Tarafınızla akdetmiş olduğumuz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, gibi sebep ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve diğer yasal mevzuat kapsamında; Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Sınırları içerisinde kurulu olan Belediyeler, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, İş-Kur, Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankalar Arası Kart Merkezi ve diğer Adli ve İdari Resmi Makamlar, Bağımsız Denetim Şirketleri, Yeminli Mali Müşavirler, Gümrük Müşavirleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve bu Odalara bağlı Ticaret Sicil Müdürlükleri, Ticaret Borsaları gibi tüzel ve gerçek kişilere, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde mesleki işlemlerimizi yerine getirmek ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz, Borsamızın bulunduğu adrese tarafınızca gönderilen veya meslek mensubu tarafından teslim alınan dokümanlar, mail ve/veya diğer elektronik yöntemler ve/veya telefon ile veya ileride iletişime geçebilecek diğer kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER

Borsamız, kişisel verilerinizin, kaybedilmesi, kötü veya hatalı kullanımı, izinsiz ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı her türlü önlemi almak sureti ile korunması bakımından sorumluluk taşımaktadır. Bu sebeple Borsamız kişisel verilerinizin gizliliği ile güvenliğinin sağlanması bakımından gerekli olan teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve yine gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Borsamız, üzerine düşen tüm önlemleri almasına karşın, kişisel verilerinizin üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde, bu durumu derhal sizlere ve ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmeyi taahhüt etmektedir.

KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ;

KVKK’nın 11. maddesi doğrultusunda, Borsamıza başvurarak;
  • 1-)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • 2-)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • 3-)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • 4-)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • 5-)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • 6-)maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • 7-)(5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 8-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • 9-)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA ilişkin başvuru yöntemi;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Borsamız veri sorumlusuna yazılı olarak başvurarak bilgi edinme imkânınız bulunmaktadır. Kurumumuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir. Başvurunun Kurumumuz hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret İlgili Kişiye iade edilir. Tarafınızca verilmiş olan bilgilerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, Kurumumuz form içeriğinde yanlış ya da eksik bilgi verilmesi ya da yetkisiz başvuru sebebiyle doğabilecek taleplerden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir. Kurumumuz, veri güvenliğini teminen kimlik tespiti amacıyla tarafınızdan ilave bilgi ve belge (örn. Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Öte yandan aşağıda belirtilen hallerin Kanun kapsamında olmaması sebebiyle bu konulara ilişkin talep yöneltme hakkı doğmayacaktır: a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi, b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi, d) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi, e) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi, Aşağıdaki durumlarda ise yalnızca oluşan zararın karşılanmasını talep hakkı doğacaktır. a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, d) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. Yukarıdaki bilgileri ışığında linki aşağıda yer alan form aracılığıyla Kurumumuzun Rızaiye Mah.10065 Sokak No:41 Merkez/OSMANİYE adresinde yer alan merkezine göndereceğiniz iadeli taahhütlü mektup veya şahsen ibraz ederek veya osmaniyetb@tobb.org.tr adresinden güvenli elektronik imzanız ile başvurabilirsiniz.